مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران


مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

(نشریه علمی پژوهشی)

  مدیر مسئول: دکتر شجاع تفکر رضایی

سردبیر: دکتر عامر قیطوری

 

تاریخ شروع انتشار: 1391

تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1396

 

حوزۀ انتشار، اهداف و رویکرد نشریه

مجلۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارۀ زبانها و گویشهای غرب ایران به طور اخص و ارتقاء دانش نظری در باب زبان به طور اعم انتشار مییابد. در این منطقه از کشور گنجینۀ وسیعی از زبانها و گویشهای متنوع ازجمله کردی، هورامی، لری، لکی، ترکی و فارسی وجود دارد که مطالعۀ آنها از جنبه‌های گوناگون بسیار حائز اهمیت است. این مجله مجال و محمل مناسبی برای نشر مقالههای اصیل نظری و توصیفی در زمینۀ این زبانها وگویشها خواهد بود. افزون بر این، مطالعات مردمشناختی، نشانهشناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مرتبط با این زبانها و گویشها که بر اساس  نظریههای زبانشناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینههای مورد توجه این نشریه است.

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://jlw.razi.ac.ir/