نخستین کارگاه کاربرد آمار در پژوهش های زیستی

نخستین کارگاه کاربرد آمار در پژوهش های زیستی


نخستین کارگاه کاربرد آمار در پژوهش های زیستی

تاریخ برگزاری:  7 لغایت 8 تیر ماه ۱۳۹۹، بصورت مجازی

واحد برگزار کننده: معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری  :دانشگاه رازی(مجازی برگزار می‌شود)