نشست همفکری اعضای هیأت علمی با معاونت آموزشی دانشگاه رازی

نشست همفکری اعضای هیأت علمی با معاونت آموزشی دانشگاه رازی


نشست همفکری اعضای هیأت علمی با معاونت آموزشی دانشگاه رازی

نشست همفکری اعضای هیأت علمی با معاونت آموزشی دانشگاه رازی از ساعت 10 روز دوشنبه 99.12.25 در سامانۀ LMS برگزار می‌گردد، شرکت فرمایید:

لینک حضور:

http://vc5.razi.ac.ir/rg1ch7zdn583/