همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر


همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : سیزدهم اسفند ماه 1398

 

 •     سبب شناسی اعتیاد در دانشجویان
 •     پیشگیری و راه‌کارهای درمانی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان
 •     بهبود سطح آگاهی و شناخت دانشجویان از پیامدهای اعتیاد
 •     شناسایی راه‌های توانمندسازی گروه‌های در معرض خطر
 •     روش‌های مقابله با عرضه مواد مخدر و روش‌های کاربردی مبارزه با اعتیاد در میان دانشجویان
 •     نقش خانواده در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     نقش رسانه‌های همگانی و فضای مجازی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     ورزش و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     نقش مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها و مددکاری اجتماعی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     نقش سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     نقش سبک مدیریتی، میزان آگاهی و رفتار اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     بررسی تجربه‌های موفق جوامع توسعه یافته در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •     نقش سازمان‌های مردم نهاد و پویش‌های مردمی در پیشگیری و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •      نقش آموزش مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
 •      آسیب‌شناسی اسکان دانشجویان در محیط خوابگاه و خانه‌های مجردی و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر