وبینار رایگان مقابله با ویروس های باج افزاری

وبینار رایگان مقابله با ویروس های باج افزاری


وبینار رایگان مقابله با ویروس های باج افزاری

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 22 خرداد 1399

واحد برگزار کننده:مرکز تخصصی آپا