پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران


پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ایران

 

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده انجمن ایرانی تاریخ ، دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : مرداد ماه ۱۳۹۹


امکان ارسال مقاله: بله
 

مکان برگزاری: کرمانشاه -  دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن فرهنگ و ادب

 

جنبه های فکری و نظری حرفه تاریخ و تاریخ نگاری
تاریخ، مهارت، دانش افزایی و کارآفرینی و اشتغال
دانش تاریخ، نقد و آسیب شناسی سنت و تجربه
دانش تاریخ و کسب و کارهای نوین
جایگاه تاریخی و میراث تمدنی کرمانشاه و مسئله اشتغال، گردشگری و کارآفرینی