پژوهشنامه ادبیات داستانی

پژوهشنامه ادبیات داستانی


پژوهشنامه ادبیات داستانی

(نشریه علمی تخصصی)

مدیرمسئول: دکتر الیاس نورایی

سردبیر: دکتر سوسن جبری

تاریخ شروع انتشار:1391

 

اهداف و زمینه­ ها:

فصلنامۀ روایت‌پژوهی با هدف پژوهش در زمینۀ تخصّصی ادبیّات داستانی در محورهای ذیل منتشر می­شود:

روایت‌شناسی

ساختار‌شناسی

گونه‌شناسی

عناصر داستان

ریخت‌شناسی

سیر تحوّلات یا تاریخ ادبیّات داستانی

اثرگذاری یا تأثیرپذیری و مسائل بینامتنی و سایر موضوعات مرتبط با داستان و روایت

ادبیّات داستانی کهن

ادبیّات داستانی معاصر

مکتب‌های ادبی و سبک‌های داستان‌نویسی

نقد داستان

نظریّه‌های ادبی.

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

  https://rp.razi.ac.ir/            

.