کاوشنامه ادبیات تطبیقی

کاوشنامه ادبیات تطبیقی


کاوشنامه ادبیات تطبیقی

(نشریه علمی- پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر تورج زینی وند

سردبیر: دکتر تورج زینی وند

تاریخ شروع انتشار: 1390

تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1392

 

اهداف و زمینه­ ها

کاوش­نامه ادبیّات تطبیقی با هدف پژوهش در زمینه­ های تخصّصی زیر، منتشر می­گردد:

انتشار مقاله های ناب و روشمند در حوزه ادبیات تطبیقی (عربی- فارسی)

کمک به گسترش دانش ادبیات تطبیقی در حوزه ادبیات تطبیقی (عربی-فارسی)

اهتمام به مبانی نظری و جریانهای حاکم بر روند ادبیات تطبیقی در جهان عرب و ایران

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://jccl.razi.ac.ir/