تماس با ریاست دانشگاه

 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا

ایمیل: chancellor [at] razi.ac.ir

تلفن: 2-34274501-83-98+

دورنگار: 34274503-83-98+
آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی 
کد پستی: 67346--67149