شرح وظایف هیأت امناء

- تصویب آیین نامه های داخلی - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود
- تصویب بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه
- تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه دانشگاه
- تعیین نحوه نگهداری اموال و بررسی چگونگی نظارت و تمرکز حسابهای اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه
- تعیین نحوه برداشت و مصرف کمکهای دریافتی مردمی، موضوع بند د ماده 27 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
- تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط
- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن
- تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه 
- تلاش برای جلب همیاری های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مربوط
- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که حسب مورد پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجراست
- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی که پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی دارد
- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی در چارچوب ضوابط مصوب هیأت وزیران
- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن
- بررسی گزارش مشروح دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می گردد
- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی می یابد
- در مواردی که موضوعی نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد، هیأتی متشکل از اعضای هیأت امناء و کارشناسان ذیربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیأت امناء را تشکیل می دهند

اعضای هیأت امناء دانشگاه های رازی و صنعتی

دکتر منصور غلامی                                        وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                            رئیس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنا

دکتر عبدالرضا باقری                                      قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه

دکتر علی اکبر اختری                                     رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و عضو هیات امنا
آیت الله محمود محمدی عراقی                             نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات امنا

مهندس هوشنگ بازوند                                    استاندار کرمانشاه و عضو هیات امنا

دکتر علی کرمانشاه                                        عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات امنا

دکتر مرتضی مموئی                                      مشاور وزیر در امور هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
مهندس حسین شفیعی                                       نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکتر مجتبی شمسی پور                                  عضو هیات علمی دانشگاه رازی وعضو هیأت امنا
مهندس محمد حسین مقیمی                               عضو هیات امنا
دکتر احمد ترک نژاد                                     عضوهیات امنا
دکتررمضانعلی ابوزاده                                   مسئول دبیرخانه هیات امنا
 

مصوبات مصوبات گذشته هیات امنا