ریاست دانشگاه

 
رئیس دانشگاه
دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا
 

سمت : رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه
تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل: chancellor[at]razi.ac.ir , me_aalami_aleagha [at] razi.ac.ir

تلفن: 2- 34274501-83-98+

 

فکس: 34274503-83-98+

 

اختیارات رئیس دانشگاه

 

- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی، امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت
- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
- هدایت فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
- ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
- نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاحیت
- مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
- نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 4) و رؤسای دانشکده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی برابر ضوابط مربوط
- اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره شده از سوی وزارت عتف
- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء
- ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
- نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت
- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، غیر هیات علمی ودانشجویی) در چارچوب ضوابط و مقررات
- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم (با هماهنگی هیأت رئیسه دانشگاه) برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء
- پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیأت رئیسه) به هیأت امناء
- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد (با هماهنگی هیأت رئیسه) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تلاش در جهت بهبود و روشمند کردن فعالیتها برابر ضوابط مربوط
- سایر مواردی که برابر مقررات و ضوابط برای اداره امور، جزء لاینفک وظایف رئیس دانشگاه می باشد