گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

شرح وظایف واحد:1.ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان شاهدوایثارگرجدیدالورود درمهرماه هر سال تحصیلی
2.برگزاری کلاس های تقویتی متناسب بانیاز و درخواست دانشجو وپیشنهاداستادمشاور در دانشکده ها وخوابگاه ها
3.بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان درهرترم
4.بررسی تقاضای آموزشی درستادشاهدوایثارگردانشگاه طبق موادآموزشی و تبصره های موجود
5.پیگیری امور آموزشی(تقاضای انتقال،تغییررشته،مهمانی و...)ازطریق هماهنگی بااداره کل آموزشی
6.برگزاری اردوهای فرهنگی،زیارتی،سیاحتی،تفریحی
7.هماهنگی و پیگیری مشاوره آموزشی و فرهنگی توسط اساتیدمشاوره درگروه های آموزشی
8.هماهنگی باحوزه دانشجویی و پیگیری مسائل رفاهی معیشتی دانشجویان شاهدوایثارگر
9.برگزاری مسابقات فرهنگی،ورزشی در سطح دانشگاه و استان
10.پیگیری امور آموزشی و فرهنگی وهماهنگی بابنیادشهیدوایثارگران استان و شهرستان کرمانشاه
11.پیگیری امورمربوط به کارکنان شاهدوایثارگر در دانشگاه از طریق هماهنگی باقسمت های مختلف دانشگاه


اطلاعات پرسنلنام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
دکتر امجدملکی مشاور رئیس دانشگاه ومدیرکل امور دانشجویان شاهدوایثارگر 34274520 282 -
مجید معصومی پور کارشناس خدمات آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر 34274520 282 -


تماس باما:آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه همکف،واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
تلفن واحد:مستقیم 34274520
دورنگار:34274520