کارکنان دانشگاه رازی

کارکنان دانشگاه رازی

 

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

افشین فلاحی

معاون مدیر دفتر حوزه ریاست

083- 4274532

212

afshin.falahi[at]gmail.com

2

مجتبی زبردست

مسئول دفتر رئیس دانشگاه

083-34274501

209

m.zebardast[at]razi.ac.ir

3

محمدسجاد خجسته

مسئول دفتر حوزه ریاست

083-34274502

209

s.khojasteh[at]razi.ac.ir

4

حسین فرهادی

راننده رئیس دانشگاه

083-34274502

209

-

 

 

 

 

 

معاونت اداری مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

فرهاد نیک

مسئول دفتر اداری مالی

083- 4277601
4277600

221

-

کارگزینی هیات علمی

2

بهنام مومنه

سرپرست کارگزینی هیات علمی

083-34269871

243

-

3

پرویز صاعدی

مسئول کامپیوتر و صدور احکام

083-34269871

243

-

4

فرشته قنبری

کارشناس و مسئول it

083-34269871

243

-

امور اداری

5

خشایار شیخی

مدیر امور اداری

083-34274508

220

-

6

شهریار کاظمی

معاون مدیر امور اداری

083-34274508

219

-

7

جواد امیریان

مسئول دفتر امور اداری

083-34274508

219

-

امور مالی

8

افشین صدیقی

مدیر مالی

083-3427616

224

-

9

غلام رضا برازنده

معاون مدیر مالی

083-34274508

224

-

10

مجتبی مویدی راد

مسئول دفتر امور مالی

083-34277616

224

-

11

سوسن همتی

صدور چک

083-34277616

226

-

12

علی اشرف گشانی

رئیس اداره اعتبارات

083-34283920

231

-

13

علی اکبر زینی الدینی

مسئول اداره اعتبارات

083-34283920

231

-

14

لطیف پالاش

رئیس اداره رسیدگی اسناد

083-34283920

233

-

15

سید یدالله چقازردی

کارشناس اداره رسیدگی

083-34283920

233

-

16

مسعود کریمی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

083-34277604

228

-

17

سهراب حیدریان
لیلا کرانی

کارشناس دریافت و پرداخت

083-34277604

228

-

18

موسی امجدیان

مسئول طرحهای عمرانی

083-34277604

227

-

19

حیدر بهرامی

مسئول حسابداری تعهدی

083-34277604

227

-

20

محمد حسین رضایی

مسئول بایگانی اسناد جاری

083-34277604

223

-

21

کورش اکبری

مسئول حسابداری مرکزی

083-34278789

324

-

22

الهام بریموندی

مسئول اداره اموال

-

246

-

اداره کارگزینی

23

غلامرضا مرادی

رئیس کارگزینی

083-34274510

213

-

24

کبری بساطی

کارشناس کارگزینی

083-34274510

216

-

25

معصومه عظیمی

کارشناس کارگزینی

083-34274510

216

-

26

علی اصغر عباسی

بایگانی کارگزینی

083-34274510

266

-

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمدرضا شمسی پور

معاون مدیر کل

083- 4274579

234

-

2

حسین رضایی

مسئول دفتر آموزش

083-34274511

256

-

3

طوبی دلنواز

رئیس اداره صدور گواهینامه

083-34274512

254

-

4

فرزاد جراره

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

083-34274512

253

-

5

عراضی،سلیمی،حیدری

کارشناس آموزش

083-34274512

254

-

تحصیلات تکمیلی

6

شعله علیخانی

معاون تحصیلات تکمیلی

083-34277618

265

-

7

محمد امجدیان

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

083-34277618

265

-

8

محسن زنگنه

کمک کارشناس

083-34277618

265

-

9

بابک صفدری

بایگانی

083-34277618

265

-

10

غلامعلی رضایی

کارشناس امور آموزشی

083-34277618

265

-

11

مهران چقاکبودی

کارشناس امور آموزشی

083-34277618

265

-

12

کوثر محمدی

صدور چک

083-34278990

-

-

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مجید قیطولی

معاون مدیر امور پژوهشی

34274616-083

244

M.gheytouli[at]razi.ac.ir

2

رضا نظری

ماشین نویس

34274601

16

 

3

بهمن محمدی

حسابدار پژوهشی

34274601

14

b.mohamadi[at]razi.ac.ir

4

افشین فتاحی

مسئول دفتر

34274515

241

 

5

الهام آبانگاه

کارشناس پژوهش

34274601

19

e.abangah[at]razi.ac.ir

abangah2920[at]gmail.com

6

زهره بساطی

کارشناس پژوهش

34274601

17

zbasati[at] razi.ac.ir

7

بهاره قیطولی

کارشناس پژوهش

34274601

17

b.gheytouli[at]razi.ac.ir

8

آزاده امیری

کارشناس پژوهش

34274601

17

aamiri[at]razi.ac.ir

9

ندا بهرامی

کارشناس نشریات

34280802

 

nedabahrami[at] razi.ac.ir

10

معصومه علی محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات

34282772

 

-

 

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محسن رفیعی

رییس گروه فناوری اطلاعات

083-34261101

20

mohsen[at]razi.ac.ir

2

مسلم کاویانی

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34261101

14

m.kaviani[at]razi.ac.ir

4

ژیلا بهمنی

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34261101

18

jbahmani[at]razi.ac.ir

5

مهشید سپهری

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34261101

19

m.sepehri[at]razi.ac.ir

 

 

کتابخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

پریوش کرانیان

کارشناس مواد امانی

083-34274531

309

 

2

مینو قبادی

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

083-34274531

314

m.ghobadi[at]razi.ac.ir

3

ایرج بختیاریان

کتابدار مسئول بخش مرجع و مجلات

083-34274531

311

i.bakhtiarian[at]razi.ac.ir

4

مریم مجیر لیلانی

کارشناس فهرست نویسی

083-34274531

310

m.mojirlilani[at]razi.ac.ir

5

معصومه مرادی

کارشناس مواد غیر امانی

083-34274531

316

kosar_asal[at]yahoo.com

6

طاهره کرمی

کتابدار مسئول بخش امانت

083-34274531

318

t.karami[at]razi.ac.ir

7

افسانه نادری

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

083-34274531

318

a.naderi[at]razi.ac.ir

8

نازیلا ابراهیمی

کتابدار مسئول بخش فهرست نویسی لاتین

083-34274531

311

ebrahimi_nazila[at]razi.ac.ir

9

فرهاد صالحی

کارشناس مسئول پژوهش وفناوری اطلاعات 083-34274531

311

farhad78lib[at]gmail.com

10

سید فریبرز حیدری

کتابفروشی  

316

 
 

دبیرخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محسن نوروزی

رئیس اداره دبیرخانه

083-34277611

285

-

2

ژیلا سبحانی

متصدی امور دفتری

083-34277605

248

-

3

علی شیری

متصدی امور دفتری

083-34277605

257

-

4

رضا فرهادی

متصدی امور دفتری

083-34277605

259

-

5

شهریار مرادی

متصدی امور دفتری

083-34277605

259

-

 

 

مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مهدی طلایی

مدیر مرکز استارتاپ دانشگاه

083-34277607

 

Mehdei_talaei[at]yahoo.com

2

فرشاد حمزه ئی

کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

083-34277607

 

Farshadhamzehe[at]razi.ac.ir

3

غلامرضا عسجدی

کارشناس کارآفرینی پژوهش های کاربردی

083-34277607

 

g.asjody[at]razi.ac.ir

4

فرناز کریمی

مسئول دبیرخانه گروهها و مراکز پژوهشی دانشگاه

083-34277607

 

f.karimi[at]razi.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام واحد مربوطه:مدیریت امور عمرانی دانشگاه رازی ]دفترنظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

فرهاد ظهرابی

معاون اجرایی و پشتیبانی سرپرست دفترنظارت برطرحهای عمرانی و سرپرست اداره تعمیر نگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Farhad.z1360[at]gmail.com

2

علیرضاپورمند

کارشناس معماری دفترفنی

083-34274570

25

Mahanmah83[at] gmail.com

3

سعیدهزارخانی

کارشناس معماری دفترفنی

08334274546

30

Saeid_hezarkhani[at]yahoo.com

4

یونس عباسی

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

29

younesabasi[at]yahoo.com

5

حمیدرضا ازهر

کارشناس مدیریت سبز

083-34874546

32

Azharhamidreza[at]yahoo.com

6

غلامرضاامجدیان

کارشناس تاسیسات اداره وتعمیرنگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Amjadyan333[at]yahoo.com

7

سیداشکان چراغی

کارشناس عمران اداره تعمیرونگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Ashkancheraghii[at]yahoo.com

8

امیرریزوندی

کارشناس عمران اداره تعمیرونکهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Amir.rizvandi.1986[at]gmail.com

9

فرشیدرستمی

معاون فنی سرپرست دفتر نظارت برطرحهای عمرانی

083-34274546

33

-

10

سعید طیفوری

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

28

-

11

روح اله عظیمی

کارشناس تاسیسات مکانیکی دفترفنی

083-34274546

26

Azimi Rohollah[at]gmail.com

12

داریوش احمدی

کارشناس اداری دفترفنی

083-34274546

19

-

13

خلیل حسینی

مسئول دفترنظارت برطرحهای عمرانی

083-34274570

306

-

14

کشتمند کرمی

معاون اداره تعمیرونگهداری

083-34274524

272

Keshtmandkarami54[at]yahoo.com

15

محمدکرم

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

24

-

16

امیر پروینی

مسئول طرح جامع

083-34274546

23

-

17

فرشاد خزایی

کارشناس تاسیسات مکانیکی اداره تعمیر و نگهداری

083-34274524

272

Khazaeifarshad1368[at]gmail.com

18

جلال محمدی

خدمات

083-34274546

-

-

 

 

نام واحد مربوطه: دفتر حقوقی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمود یزدانبخش

مدیر حقوقی

083-34274568

210

Yazdan_0567[at]yahoo.cam

2

حجت اله صالحی

کارشناس حقوقی

083-34274532

210

-

3

ثریا زارعی

کارشناس حقوقی

083-34274532

210

sorzareei[at]gmail.com

 

نام واحد مربوطه: هسته گزینش کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمد حق نجاتی

انجام امور دفتری

083-34277614

274

haghnejatim[at]yahoo.com

 

 


 

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مسعود تمسکی

سرپرست دبیرخانه هیات جذب

083-34283919

235

-

2

محمد علیقارداشی

متصدی امور دفتری

083-34283919

235

-

3

احسان غیاثی

کارشناس جذب

083-34283919

235

Ehsan.ghiasi96[at]gmail.com

 

 

گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مجید معصومی پور

کارشناس شاهد و ایثارگر

083-34274520

282

Majidmasomi46[at]gmail.com

 

 

دفتر نظارت، ارزیابی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

پروانه عبدالمالکی

کارشناس

083-34277617

250

Abdolmaleki_44[at]yahoo.com

2

مهدی مهدی آبادی

کارشناس

083-34277617

250

m.mehdiabadi[at]razi.ac.ir

3

بهزاد یاری

کارشناس

083-34277617

250

Behzadyari80[at]gmail.com

4

جلیل فرزند وحی

مسئول هیات اجرایی

083-34274598

321

Behzadyari80[at]gmail.com

 

 

دبیرخانه هیأت ممیزه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

رامین اشکپوریان

کارشناس

083-34277612

303

-

2

پروین عبدالمالکی

کارشناس

083-34277612

303

-

 

 

امور بین الملل:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

سارا یزدانفر

کارشناس همکاریهای علمی و بین المللی

083-34276167

-

Yazdanfar.s[at]gmail.com

2

محمد رضا عباسی

کارشناس دانشجویان خارجی

083-34276167

-

-

 

 

اداره روابط عمومی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مجید قیطولی

مدیر روابط عمومی

083-34274504

-

m.gheytouli[at]razi.ac.ir

2

جعفر آقایی

کارشناس

083-34274504

-

j.aghaei.62[at]gmail

3

حمیدرضا پیره

کارشناس

083-34274504

-

Hamidraza.pirh[at]yahoo.com

 

 

دفتر مرکزی تهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

جعفر حکمی پور

متصدی امور دفتری و انجام امور اداری

021-88250001

-

jafarhakami[at]yahoo.com

2

رضا بشارت پور

رانندگی و انجام امور اداری

021-88250001

-

r-Besharatpour[at]yahoo.com

3

محمد عباسپور

نگهبانی

021-8826575

-

m ABASPOOR[at]yahoo.com

 

 

مدیریت طرح و برنامه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

حسین کریمی

معاون طرح و برنامه

083-34261798

325

HK50551[at]gmail.com

2

محمد الفتی

معاون مدیر طرح و برنامه

083-34261798

207

mohamad_olfati[at]yahoo.com

3

کتایون خورشیدی حسینی

سرپرست تشکیلات

083-34261798

206

k.khorshidi[at]razi.ac.ir

4

حمید بیات

کارشناس بودجه و تشکیلات

083-34261798

325

Hamidbayat87[at]yahoo.com

5

منیژه عباسی

کارشناس امور دفتری

083-34261798

205

Manezhe.abasi[at]gmail.com

 

 

 

مدیر حراست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمد ناصر احمدی

معاون مدیر

083-34274525

269-270

-

2

خسرو مسعودی

کارشناس

083-34274525

269-270

-

3

سعید نادری

کارشناس

083-34274525

269-270

-

4

محمدرضا باقری

کارشناس

083-34274525

269-270

-

5

صمصام جلیلیان

کارشناس

083-34274525

269-270

-

6

مجتبی نوری

کارشناس

083-34274525

269-270

-

7

رازیانی

مسئول دفتر

083-34274525

269-270

-

8

فرزانه درویشی

دبیرخانه حراست

083-34274525

269-270

-

 

 

 

تعمیر و نگهداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

سید محمد عربی

مشاور عمرانی و امور پیمانی

083-34275318

284

-

 

 

 

هسته گزینش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمد حق نجاتی

سرپرست گزینش

083-34274514

274

-

 

 

 

هیات اجرایی و جذب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مسعود تمسکی

رئیس هیات

083-34283919

235

-

2

احسان غیاثی

کارشناس

083-34283919

235

-

3

محمد علی قارداشی

مسئول دفتر

083-34283919

235

-

 

 

 

دبیرخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محسن نوروزی

رئیس اداره

083-34277611

285

-

2

ژیلا سبحانی

دبیرخانه آموزش

083-34277611

248

-

3

شهریار مرادی

اتوماسیون اداری و شبکه

083-34277611

259

-

4

رضا فرهادی

پست و مراسلات

083-34277611

257

-

5

علی شیری

مراسلات داخلی و خارجی

083-34277611

257

-

 

 

 

حسابداری بازنشستگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

فریبا امیری

مسئول حسابداری

083-34274505

273

-

2

سعید یاوری

حسابدار تمرکز حقوق

083-34274505

273

-

 

 

 

حسابداری شبانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمد علی گمار

سرپرست حسابداری شبانه

083-34274526

275

-

2

افسانه محمدی

حسابدار

083-34274526

275

-

 

 

 

واحد پاسخگویی و اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

سید حمیدرضا میر معینی

مسئول اطلاعات

083-34277605-6

302

-

 

 

 

حفاظت فیزیکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

زمانی- امیری - بابایی

درب ورودی اصلی

-

237

-

2

محسنی پور- خزائی- خانی

ورودی سازمان مرکزی

083-34277605

280

-

 

 

 

امور دارایی و مالیاتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

امید حیدری

امور دارایی و مالیاتی

-

281

-

 

 

 

بسیج اساتید و کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

بیژن کیهان زاده

کارشناس

083-34274523

276

-

 

 

 

ستاد رفاهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

حشمت اله خزایی

کارشناس

083-34274523

264

-

2

علیرضا رضایی

کارشناس

083-34274523

264

-

 

 

 

تدارکات و امور قراردادها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

ابراهیم سوری

سرپرست اداره تدارکات

083-34274507
34274533

214

-

2

علی کهریزی

کارشناس

083-34274521

217

-

3

حیدری فر - شهبازی

کارشناس

083-34274521

217

-

4

چراغعلی- گودینی

کارشناس

083-34274521

217

-